web analytics

Follingbo kyrka, Korsflis, Träkumla kyrka

Gästinlägg av Tord Bjuresten

Follingbo kyrka utgör startpunkten för dagens utflykt i kulturlandskapet och via små skogsvägar, farbara med cykel eller till fots, tar vi oss de ca 7 kilometerna fram till Träkumla kyrka. På vägen passerar vi en hällristning med sentida runskrift till minne av en käresta.

follingbo kyrka
Follingbo kyrka

Uppförandet av Follingbo kyrka påbörjades i slutet av 1100-talet, där de första delarna var ett romanskt kor vilket revs ca 100 år senare för att möjliggöra byggandet av det kor som du ser idag. Någon gång har två kraftiga stödmurar byggts på tornets södra och västra sidor, något som skulle kunna ha ett samband med skador som uppkommit på andra gotländska kyrkor under mitten av 1500-talet på grund av ett jordskalv som skall ha inträffat år 1540 eller med anledning av den brand som kyrkan härjades av under tidigt 1600-tal. Under 1600-talet fick kyrkan även överta bänkinredning och predikstol från Visborgs slottskyrka.

På skogsvägen mellan Follingbo och Träkumla, ca 2,5 km väster om Follingbo kyrka, så finner man en runristning i hällen intill vägen. Platsen har fått namnet Korsflis och ristningen består av ett kors ovan två snedställda ord Skoksblomman Stiernoka (Skogsblomman Stjärnöga). Enligt historien så skall en brud, på väg till Endre kyrka, ha dött här då hennes häst halkade på klipphällen vilket fick henne att falla till marken.

träkumla kyrka
Träkumla kyrka

Slutligen kommer vi fram till Träkumla kyrka vars nuvarande skepnad stammar från 1200-talet. Socknens namn trä-kumla antyder att platsen haft en helgedom av trä, och mycket riktigt så har det tidigare funnits en träkyrka här uppförd i mitten av 1100-talet vilken sedan succesivt byggts om till den kyrka som står här idag. Västra delen har tjocka väggar konstruerade för att bära upp ett torn, men detta blev aldrig fullbordat. Istället fick den delen av kyrkan en träöverbyggnad år 1917 då kyrkan renoverades och återinvigdes efter att ha stått övergiven sedan slutet av 1860-talet. Läs gärna mer Follingbos och Träkumlas kyrkor hos Svenska kyrkan.