Vad söker du?

VI VILL ATT ALLA DELTAR I ATT VÅRDA VÅRA NATURRESERVAT!

Ett område med Fårös unika karaktär måste skyddas med olika medel för att så långt
det är möjligt bevara det för framtida generationer. På grund av sina höga natur- och
kulturvärden och sin betydelse för det rörliga friluftslivet är ön i sin helhet utpekat som riksintresse. Utöver detta är stora delar av Fårö utpekade som särskilda riksintressen för kulturmiljö respektive naturvård. Inom riksintresseområdena gäller speciella restriktioner.

Naturreservaten

Naturvärdena skyddas genom naturreservat (Digerhuvud, Gamla hamn, Langhammars, Marpes, Verkegards, Ryssnäs, Skalahauar och Ullahau), djurskyddsområden (Lagholmen och Norsholmen) och strandskyddsområden (Ekeviken och Skärsände) – se karta. Inom dessa gäller särskilda bestämmelser. Information om de olika naturreservaten finns tillgänglig i anslutning till områdena.

Påpekas bör också att vi har en för hela riket gällande terrängkörningslag. I korthet innebär den att det inte är tillåtet att köra med motorfordon utanför vägarna. Och det gäller all slags terräng – skogar, hagar, ängar, betesmarker, stränder. På Fårö är denna bestämmelse särskilt viktig att följa då det gäller stränderna som är mycket känsliga för all påverkan.

Sedan 1998 har Fårö egna tillsynsmän i naturreservaten. Tillsynsmännen är anställda av Föreningen Fårö Framtid i samarbete med länsstyrelsen med uppgift att bland annat kontrollera att bestämmelserna för naturreservaten efterföljs.

Föreskrifter för besökare

För alla naturreservat på Fårö gäller att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada naturföremål genom att exempelvis hacka, mejsla eller knacka bort fossil ur raukar eller övrigt berg och föra bort sten och fossil
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • Plocka, gräva upp eller i övrigt avsiktligt skada växter och träd
  • Göra upp eld annat än till därtill anvisade platser (medförd grill eller fältkök får dock användas)
  • Framföra motordrivet fordon på annat än anvisade vägar och leder
  • Parkera annat än på särskilt anvisade platser
  • Tälta eller ställa upp husbil och husvagn
  • Avsiktligt döda, skada eller samla in djur och insekter
  • Sätta upp tavla skylt eller affisch
  • Medföra ej kopplad hund

Under tiden 15 mars – 15 juli är det dessutom inte tillåtet att vistas på ön Marpesholm med närmaste omgivningar samt inom den sydligaste delen av Ryssnäs (gränsen för förbudsområdet är markerad med skyltar i terrängen).

Särskilda strandskyddsområden

För de särskilda strandskyddsområdena (Ekeviken och Skärsände) gäller att det inte är tillåtet att tälta eller ställa upp husbil eller husvagn. Vid Ekeviken är det dessutom inte tillåtet att parkera på anvisade parkeringsplatser nattetid mellan kl. 23.00 – 06.00.

Djurskyddsområden

Det finns två djurskyddsområden på Fårö (Lagholmen och Norsholmen). Under tiden 15 mars – 15 juli är det inte tillåtet att besöka dessa områden. På Norsholmen är det förbjudet hela året att framföra motordrivna fordon.

Text: Leif Moström