Vad söker du?

Ulsbod/Västriv (även Husbod) är ett litet fiskeläge vid Alnäsvikens norra strand (Austur).

Fiskeläget består av bodar i sten och trä från 1700-talet till 1900-talets början. Bodarnas storlek varierar.

En synnerligen liten knuttimrad bod kan vara äldre och tillhör i så fall Gotlands äldsta bevarade träbyggnader. Ett par stenbodar har förfallit och är ruiner. En båtbod i sten är uppförd i strandkanten vid sidan av en tämligen modern brygga.

Ända fram till 1970-talet bedrevs ett omfattande husbehovsfiske vid Ulsbod, där en gammal länning och delar av gistgården användes. Förändringarna hade dock börjat. Av de sju bodarna var två i mycket dåligt skick och en nyttjades för övernattningar.

Ulvsbod/Västriv fiskeläge har ett stort kulturhistoriskt intresse då det minner om husbehovsfiskets traditioner långt in i modern tid. Fiskelägesmiljön utpekades som kulturhistoriskt särskilt värdefull  i 1982 års kulturminnesprogram.