Norsholmen

Norsholmen är en halvö på Fårös nordspets.

Främst känd som ett ställe för rastande fåglar. Norsholmen har inte bara ett intressant fågelliv, utan här finns också ett flertal intressanta växter. Bl.a. finns här Gotlands enda förekomst av dvärglåsbräken.

Här finns industrilämningar från 1910-talet då det under första världskriget byggdes en utskeppningshamn för gotländsk kalksten. Idag kvarstår endast betongfundament och några stenhögar av verksamheten.

Här hittar man även fornlämningar såsom en medeltida kyrkogård och ett par gravfält.

Längst ute på udden ligger även Fortuna, väl synligt ovan vattenytan.
Fortuna var ett tyskt lastfartyg som förliste i en höststorm 1969 när hon var på väg med en last kaustiksoda från Örnsköldsvik till Antwerpen.

Information

Mer om platsen