Engelska kyrkogården & Ryssnäs

Ryssnäs är ett Natura 2000 område, vilket verkar för att bevara och skydda den biologiska mångfalden.

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

  • föra motordrivet fordon annat än på de vägar och parkeringsplatser som anvisas
  • ställa upp husvagn
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske
  • avsiktligt skada, döda eller samla in djur
  • under tiden 15 mars-15 juli vistas inom de delar av naturreservatet som utgör djurskyddsområde. Se markering på kartan