Fårö Kyrka

I Fårö kyrka hänger en sk Käutatavla.
Under säljakter förr hände det att isen sprack upp och männen drev med isflaken  ut från land.

Den mest bekanta berättar om en jakt 1603 där 15 säljägare drev till havs och blev borta i 14 dagar.
Tolv av männen drev i land vid svenska skären, tre av männen hade tagit sig i land på Gotska Sandön.

Under den äventyrliga resan hade de inte annat än rått sälkött att livnära sig på, och de fick utstå många lidanden i köld och snöstormar.

Till minne av den äventyrliga färden lät de 15 år senare uppsätta en minnestavla i kyrkan, på vilken de på danska
rim återgav berättelsen.

Wi Fårös män med rätt nu må säge
Om vår skefne (öde) för fattige och rike
Bese denna figur, läs wäl och märk
Hur GUD är mächtig i motgång stark
Wi Eder dett här afmåla wilje
At J det andre igien förtälje
Då man skref Tusende Sexhundrade och Tre
På Sanct Matthiae Dag i blide
Begärte (begynte) wi på Jsen at utgå
At fånga Skiä1-Fisk war wår åtrå
Men lyckan gick oss annorleds ann
Wår wilja förändrade wåhr och wann
Rätt Femton Man woro wi i följe
Som Jsen förde öfwer de Böljor
Jacob Nors den första jag säga wil
Christopher och Eskil och Nors Michel
Thomas Butlex där till Anders Austers
Staphen Gussemor och Hans fölgde med
Rasmund Simunds och Hans Simunds med woro
Rasmus Ringvid och Peder Sudergård
Bottel Sudergård, Jurgen Mor, Hans Mor
Woro på Jsen från den faste Jord
Wi fördes till Gulland från Wår Fåreö
Strax därifrån och hän till Gullands Sandsö
Där.hafwa Tre af de förenämde Män
Från oss till Sandö begifwit sig hän
Som woro Peder och Bottel Södergård
Jurgen Mor med den Tredje War
The fördes tillbaka af Guds försyn
Till Fåra-ö igien både karske och sund
Wi andre blefwo på Jsen alt fort
Måste följa den hän, Wiste ej hwart
J Ånger, Hunger, Frost och stor Lifsnöd
För ögon stod altid den bittra död
Wår spis war osudet (okokt) Skiäle-Kiöd
Det matte wi äta förutan Bröd
J Fjorton Dagar uphölt det wårt Lif
Då kom GUD och halp oss på samma tid
At Jsen dref hän till Sweriges Land
Och förlöste oss af Dödens wånd
Wårfrudag i Fasta wi igienkom
Til wår Fåre-ö, Hustru, Barn, Hus och Hem.

 

Källs: Fårö församling